دوره های آموزشی
 • بهبود عملکرد منابع انسانی با ارائه بازخورد موثر براساس مدل های رفتاری DISC

  بهبود عملکرد منابع انسانی با ارائه بازخورد موثر براساس مدل های رفتاری DISC
  با عنایت به ضرورت بهبود روابط سازمانی و ارتقا عملکرد سرمایه های انسانی انجمن مدیران صنایع خراسان سمینار آموزشی زیر را برگزار می نماید. بهبود عملکرد منابع انسانی با ارائه بازخورد موثر براساس مدل های رفتاری DISC سر فصل ها: شناخت مدل های رفتاری DISC نیازهای انگی ...

  1394/10/30

 • مدیریت بحران در حوادث

  مدیریت بحران در حوادث
  واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان باهمکاری اداره کل­آموزش فنی و حرفه ای خراسان کارگاه آموزشی ذیل را برگزار می نماید مدیریت بحران در حوادث محتوا : -گامهای اساسی مدیریت بحران -تعریف بحران و مدیریت بحران -اهمیت ارزیابی ریسک -شرح وظایف تیم مدیریت بحران در کارخان ...

  1394/10/30

تعداد:62
5