کد خبر:
تاریخ انتشار: 1394/05/04-13:37:18

نظامنامه

نظامنامه

نظامنامه كميته تخصصي آموزش انجمن مديران صنايع خراسان
 مقدمه :
تحولات و تكامل روز افزون ناشي از پيشرفت علوم و تكنولوژي، مسئوليت مديران و كاركنان صنايع را سنگين تر، كارشان را تخصصي تر و نقش انان را در هماهنگي و اداره امور حساس تر مي سازد و در اين راستا انجمن مديران با همكاري مسئولان اموزش صنايع بمنظور تحقق اهداف از پيش تعيين شده و ارتقاء مهارت و دانش و بينش و در نهايت توسعه و بهسازي منابع انساني واحدهاي عضو اقدام به تشكيل كميته تخصصي آموزش را با حضور كارشناسان و مديران شاغل در واحدهاي عضو جهت تحقق اهداف زير تشكيل داده است :
 
ماده 1 – اهداف كميته :
 
1-1- كمك به ايجاد مركز آموزشي فعال در واحدها
1-2 - مشخص نمودن نقش و جايگاه اموزش در حل مشكلات واحدها
1-3 - تعيين حدود اختيارات مسئولين آموزش در واحدها
1-4 - كمك در به روز نمودن استانداردها مهارت و آموزش
1-5 - تهيه و تدوين آيين نامه و دستور العمل هاي آموزشي جهت واحدههاي صنعتي
1-6 - كمك به برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت واحدهاي صنعتي
1-7 - انتخاب موسسات و مراكز آموزشي  معتبر و مجاز جهت معرفي به واحدهاي عضو
1-8 - دستيابي به راهكارههاي مناسب جهت استفاده بهينه از بودجه هاي آموزشي مرتبط با صنعت (دو در هزار و
 دو درصد كا آموزي )
1-9 -  تحقيق و ارائه روشهاي اثر بخشي برنامه هاي آموزشي
1-10 - ايجاد بانك اطلاعاتي به صورت چند رسانه اي ( نوارهاي ويدئويي ، كتب و CD  )
1-11 - همكاري و نياز سنجي آموزشي ساير كميته هاي كارشناسي انجمن مديران صنايع و برنامه ريزي جهت رفع آنها
1-12 - كمك به نياز سنجي آموزشي واحدهاي عضو و همكاري با واحد آموزش انجمن حهت برنامه ريزي اجرائي آنها
 
ماده 2 – اعضا و شرايط عضويت :
 
2-1- تعداد اعضاء كميته با توجه به تعدادمتقاضيان واجد شرايط عضويت در كميته حداكثر 20 نفر در ابتداي هر سال تعيين مي گردد . همكاري اعضاء كميته به صورت افتخاري مي باشد.
2-2-  در پايان هر سال طي همايشي با حضور مسئولين آموزش سازمان ها اعضاء با توجه به شرايط عضويت مشخص مي گردند .
شرايط عضويت :
2-3 - دارا بودن حس شهرت و سابقه مفيد در زمينه آموزش صنايع
2-4- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه كار و آموزش در واحدهاي توليدي و صنعتي
2-5- داشتن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در رشته هاي مرتيط با صنعت
2-6- مسئوليت اصلي اعضاء ، مسئوليت آموزش در واحدهاي توليدي باشد.
 
ماده 3- تعيين دبير و منشي جلسات :
 
3-1- در ابتداي هر سال دبير جلسه با كسب بيشترين آراء از بين اعضاء به مدت يك سال انتخاب مي شود .
3-2- دبير جلسه از بين اعضاء منشي و جانشين ( معاون ) كميته را براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد.
3-3- كميته داراي دبيرخانه خواهد بود كه تحت نظر نماينده انجمن و دبير كميته ،پيگيري اجراي مصوبات و امور كميته را انجام خواهد داد.
 
ماده 4- تعيين زمان و محل جلسات :
 
4-1- جلسات كميته براساس دعوتنامه كتبي انجمن مديران صنايع از اعضاء با دستور جلسه مشخص هر ماه حداقل دوبار در ساعات 8  الي10تشكيل مي گردد.
4-2- محل تشكيل جلسات در محل انجمن صنايع خراسان خواهد بودو در صورت پيشنهاد كميته جلسات در واحدهاي عضو برگزار خواهد شد.
4-3-  تقويم برگزاري جلسات كميته توسط دبير و باهماهنگي نماينده انجمن براي مدت يك سال تعيين و به اعضاء اعلام مي گردد و و هرگونه در تاريخ برگزاري جلسات حداقل يك يا دو روز قبل از تشكيل جلسه توسط انجمن اعلام خواهد شد.
4-4- جلسات فوق العاده در صورت نياز، توسط اعضاء كميته مشخص و به انجمن مديران اعلام خواهد شد.
 
ماده 5- نحوه تشكيل جلسات كميته و حضور اعضاء :
 
5-1- جلسات كميته آموزش با حضور حداقل 10 نفر از اعضاي كميته رسميت خواهد داشت. اداره جلسات به عهده دبيركميته و در صورت عدم حضور بعهده جانشين وي خواهد بود.
5-2- مصوبات و تصميمات كميته توسط منشي كميته تنظيم و پس از تاييد دبير كميته يك نسخه جهت انجمن مديران صنايع و يك نسخه در پرونده مربوطه در دبيرخانه كميته نگهداري مي گردد.
5-3- موضوعات مورد نظر اعضاء جهت طرح در جلسه مي بايست بصورت كتبي به اطلاع دبيركميته برسد تا در دستور كار قرارگيرد.
5-4- اعضاي كميته بايد به صورت منظم و مرتب در جلسات شركت نمايند . در صورت عدم حضور به صورت موجه بايد مي بايست دلايل خود را به صورت كتبي به دبيرخانه جلسه اعلام و جانشين خود را معرفي نمايند.
5-5- هر عضو كه سه جلسه متوالي و 6 جلسه عير متوالي عدم حضور غير موجه داشته باشد ، به عنوان عضو مستعفي شناخته مي شود وكميته در اولين جلسه از بين ساير داوطلبين عضويت با توجه به شرايط مندرج در ماده سه اين نظام نامه فرد ديگري را جايگزين خواهد نمود.
 
در پايان هر دوره 6 ماهه اثر بخشي فعاليت ها در جهت حركت در راستاي اهداف تعيين شده ارزيابي شده و براساس آن اولويت هاي كاري در 6 ماهه بعدي تعيين و برنامه ريزي مي شود .
 
تبصره : اين نظام نامه براي مدت يك سال تهيه و تنظيم مي گردد و بانظرات اعضاء كميته قابل بازنگري مي باشد.

منبع : newslinktitle
تعداد بازدید: 443

ارسال به: