دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر:
تاریخ انتشار: 1394/05/04-14:15:22

نظامنامه كميته تخصصی برق و الکترونیک انجمن مديران صنايع خراسان ‌

نظامنامه كميته تخصصی برق و الکترونیک   انجمن مديران صنايع خراسان ‌

مقدمه :
انجمن مديران صنايع خراسان با اعتقاد به كثرت گرايي ، شايسته سالاري و مردم پذيري در كليه زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي ، توجه به نوآوري ، فراگيري مستمر و بهره گيري از توانائيها و پرورش استعدادها كميته هاي تخصصي را با حضور كارشناسان و متخصصان شاغل در واحدهاي عضو انجمن ايجاد نموده است .
كميته هاي تخصصي با ماهيت مطالعاتي و كارشناسي يكي از مطلوبترين رويكردها براي تقويت حضور اعضاء و نظرات آنها در مجموعه سياستگذاري و تصميم سازي ها در درون انجمن و ترويج آن در سطح جامعه صنعتي ميباشد و نتيجه آن حضور موثر ، احساس تعلق خاطر و مالكيت معنوي صنعتگران نسبت به سياست هاي برآمده از خرد جمعي آنها ، گسترش فرهنگ صنعتي و مسئوليت پذيري اجتماعي خواهد بود .
براين اساس كميته تخصصی برق و الکترونیک   انجمن مديران صنايع خراسان به شرح زير تشكيل گرديده است تا در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي انجمن مديران صنايع خراسان فعاليت نمايد .
 
ماده 1 – اهداف كميته:
1 – 1 -   ارتقاء سطح اطلاعات و دانش تخصصي اعضاء در سطح واحدهاي عضو از طريق برگزاري سمينارهاي تخصصي ، كلاس هاي آموزشي ، بازديدهاي تخصصي و ارائه مقالات و مطالب مرتبط در نشريه انجمن
1 – 2 -  معرفي ايده ها ،‌روشها و الگوهاي جديد مرتبط با تخصص كميته به كليه اعضاء  
1  – 3 - مساعدت و همكاري جهت بررسي و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مسائل ومشكلات واحدهاي عضودرزمينه هاي مرتبط با تخصص كميته
1 – 4 -  فراهم نمودن فضاي مناسب جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه موجود در كارشناسان عضو
1 – 5 -   فراهم نمودن زمينه همكاري و تبادل اطلاعات و تجربه بين واحدهاي صنعتي عضو
1 – 6 -    ارائه خدمات مشاوره اي افتخاري در زمينه موضوع فعاليت كميته به واحدهاي صنعتي
1 – 7–  تهيه و تدوين نظرات كارشناسي در پاسخ به پرسش هاي رسيده از واحدهاي عضو و يا جهت ارائه به سازمان هاي ذيربط
1 – 8 - ارتباط و همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي در ارتباط با مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي جهت اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مربوطه و رفع معضلات موجود در محدوده فعاليت كميته
1–  9-  بررسي رويدادهاي موثر بر وضع صنعت و تحليل موضوعات مهم همراه با ارائه پيشنهادهاي مشخص براي تدوين سياست هاي ضروري
1 – 10 - تحقيق در زمينه هاي علمي وكاربردي مرتبط با موضوع كميته و ارائه نتايج آن به واحدهاي صنعتي و سازمان هاي ذيربط
1– 11 -  تلاش در جهت دست يابي به آخرين اطلاعات و انعكاس آن از طريق نشريه
 
ماده 2 – جايگاه كميته :
كميته تخصصی برق و الکترونیک  انجمن مديران صنايع خراسان يكي از كميته هاي تخصصي زير مجموعه بخش كارشناسي انجمن مديران صنايع خراسان است كه در چارچوب اهداف و برنامه هاي انجمن بمنظور تحقق اهداف فوق تشكيل شده است .
 
ماده 3 – اعضاء كميته :
3 – 1 - عضويت در كميته به صورت افتخاري است و مدت عضويت يك سال مي باشد .
3 – 2 - اعضاي كميته با توجه به نوع همكاري به سه حالت اعضاي اصلي ، همكار و افتخاري تعريف مي شود :
            الف – اعضاي اصلي : اعضاي اصلي با توجه به شرايط مندرج در ماده 4 و تعداد اعضاي انجمن و متقاضبان عضويت در ابتداي هر سال انتخاب مي شوند.         
            ب – اعضاي همكار  :‌ كارشناسان علاقمند به مباحث تخصصي كه واجد كليه شرايط احراز اعضاي اصلي نمي باشند .
            ج – اعضاي افتخاري  : شخصيت هاي برجسته علمي ، مديران صنايع و  . . .   كه در مباحث تخصصي كميته پيشگام بوده اند و كميته جهت پيشبـــرد اهــداف خود به استفاده از تجارب آنها نياز دارد .
 
ماده 4 – شرايط احراز عضويت اعضاي اصلي كميته :
4 – 1 – حسن  شهرت و صلاحيت اخلاقي به تشخيص هيئت رئيسه انجمن (  كميته هماهنگي دبيران كميته ها )
4 – 2 –   داشتن مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته هاي مرتبط با تخصص كميته نظير. . . . . . . . . . . .
4 - 3 –   داشتن حداقل سه سال سابقه كار در زمينه تخصص كميته
4 – 4 -  داشتن  فرصت كافي جهت حضور موثر در كليه جلسات كميته و انجام مسئوليت هاي محوله از سوي كميته
4 – 5 - واحد صنعتي محل اشتغال داوطلب  جزو واحدهاي عضو انجمن مديران صنايع خراسان باشد .
 
ماده 5 – نحوه تشكيل و اداره جلسات :
5 – 1 – كميته در اولين جلسه پس از انتخاب اعضاي اصلي ، دبير ، جانشين دبير و منشي كميته را انتخاب و معرفي مي نمايد .
5 – 2 - جلسات كميته باحضورحداقل (1 + 50%) نفر از اعضاء اصلي رسميت خواهد داشت و اداره جلسه بعهده دبيركميته يا جانشين وي خواهد بود.
5 – 3 - جلسات كميته براساس دعوت كتبي از اعضاء با رعايت دستور جلسه و طبق تقويم مصوب كميته تشكيل مي گردد. تشكيل جلسه فوق العاده بنا به درخواست دبير كميته با اعلام دستور جلسه خواهد بود .
5 – 4 - تصميمات كميته با راي نصف به اضافه يك اعضاي اصلي حاضر مصوب و صورتجلسه آن توسط منشي كميته تنظيم و پس از تاييد اعضاء با امضاي دبير كميته براي مدير كميته ها ارسال مي گردد . مصوبات كميته پس از تاييد مدير كميته ها و دبير اجرائي انجمن قابل اجرا مي باشد .
5 – 5 -  محل تشكيل جلسات در دبيرخانه انجمن خواهد بود و در صورت لزوم جلسات در واحدهاي عضو نيز برگزار خواهد شد .
5   – 6 - پيگيري اجراي مصوبات كميته برعهده دبير و نماينده انجمن در كميته خواهد بود .
5 – 7 -  هر عضوي كه 4 نوبت متوالي يا 6  نوبت غير متوالي غيبت غيرموجه داشته باشد يا از انجام مسئوليت هاي تعيين شده در كميته خودداري نمايد بعنوان عضو مستعفي شناخته شده و كميته در اولين جلسه از بين ساير داوطلبين عضويت با رعايت شرايط مندرج در ماده 4 عضو جانشين را انتخاب مي نمايد .
در پايان هر دوره 6 ماهه اثر بخشي فعاليت ها در جهت حركت در راستاي اهداف تعيين شده ارزيابي شده و براساس آن اولويت هاي كاري در 6 ماهه بعدي تعيين و برنامه ريزي مي شود .
 
 

منبع : newslinktitle
تعداد بازدید: 410

ارسال به: