دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950922/2
تاریخ انتشار: 1395/09/22-12:25:41

ویژه اعضای انجمن مدیران صنایع خراسان؛ لطفا ثبت نام بفرمایید

ویژه اعضای انجمن مدیران صنایع خراسان؛  لطفا ثبت نام بفرمایید

برای شرکت در جلسه مشاوره لطفا فرم ثبت نام را تکمیل و به دبیرخانه انجمن مدیران صنایع خراسان فکس نمایید

تعداد بازدید: 1359

ارسال به:

رویدادها