دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941104
تاریخ انتشار: 1394/11/04-11:16:35

برگزاری کارگاه آموزشی حسابرسی بیمه ای

برگزاری کارگاه آموزشی حسابرسی بیمه ای

کارگاه آموزشی حاسبرسی دفاتر بیمه ای

انجمن مدیران صنایع خراسان

چهارم بهمن ماه 1394

در این جلسه با حضور آقای شفیعی، ریاست محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مواد 47 و 38 قانون تامین اجتماعی، بخشنامه 11 جدید درآمد، مورخ 1377/01/29 و بخشنامه 11/1 جدید درآمد و همچنین بخشنامه 14 جدید درآمد، تشریح و موارد زیر نیز تبیین و مورد بررسی قرار گرفت:

*- نحوه درخواست بازرسی از دفاتر قانونی

*-  اقدامات اولیه واحد بازرسی دفاتر قانونی

*-  نحوه رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد

*-  اقدامات موسسه حسابرسی و اداره کل استان، پس از دریافت گزارش بازرسی از دفاتر قانونی

*-  اقدامات واحد درخواست کننده، پس از دریافت گزارش بازرسی از دفاتر قانونی 

تعداد بازدید: 927

ارسال به:

رویدادها