دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941212
تاریخ انتشار: 1394/12/12-16:50:05

انرژی کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان برای سال 1394 تمام شد

انرژی کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان برای سال 1394 تمام شد

آخرین جلسه کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان در سال 1394

امروز 12 اسفندماه

تعداد بازدید: 416

ارسال به:

رویدادها