کارگروه انرژی

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهدی کفاش

شرکت/سازمان : سیمان شرق

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید علی کاظمی

شرکت/سازمان : پارت لاستیک

سمت : رئیس تاسیسات و انرژی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمدحسن نیک کار

شرکت/سازمان : کاشی فیروزه مشهد

سمت : مدیر انرژی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امید بلوچی

شرکت/سازمان : کاشی تیما

سمت : سرپرست واحد برق

نام و نام خانوادکی : وحید نوری سرآسیا

شرکت/سازمان : کاشی فیروزه

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علیرضا قلی بیگ

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسنعلی ملاشاهی

شرکت/سازمان : شهر بابانا

سمت : مدیر فنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد افشاران

شرکت/سازمان : فرش مشهد

سمت : سرپرست واحد برق و الکترونیک

نام و نام خانوادکی : مهدی سروری

شرکت/سازمان : ایران خودرو خراسان

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : احمدرضا عزیزی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مجید سابقی نیا

شرکت/سازمان : چینی مقصود

سمت : مدیر برق گروه

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی ابراهیمی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مجید طالبی مقدم

شرکت/سازمان : مشهد نخ

سمت : مدیریت واحد برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : اشکان مروارید

شرکت/سازمان :

سمت :

نام و نام خانوادکی : حسین صفایی نیکو

شرکت/سازمان : تکلان توس

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین رای رامش

شرکت/سازمان : گرم ایران

سمت : مدیر عامل

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : پرهام احمدی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی سروقدی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید محسن پارسا

شرکت/سازمان : قند شیرین

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسن فلاحت

شرکت/سازمان : سیما شهر آزما

سمت : معاون اجرائی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حمیدرضا احمدی

شرکت/سازمان :

سمت :