کارگروه بانوان

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : مریم ظریف پور

شرکت/سازمان : خدمات علمی صنعتی

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مرجانه

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : اکرم کمره

شرکت/سازمان : توس راهبرد بنیامین

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : پریوش اعتمادی

شرکت/سازمان : لاک طلائی خراسان

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : نسرین یوسفی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : زهره حقیقی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مریم اسلامی

شرکت/سازمان : لیان کاوان

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : زهرا الستی

شرکت/سازمان : موسسه نیکوکاران مسکن ساز

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : ساره سراوانی

شرکت/سازمان : آسه آرد

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : آمنه اسکندانی

شرکت/سازمان : فراورده های لبنی آفرین

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : میترا توکلی

شرکت/سازمان : شاهسوند زرین

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : طیبه عوض پور

شرکت/سازمان : افروغ

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : هستی جاودانی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : گلی عشرت آبادی

شرکت/سازمان : نیان الکترونیک

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فاطمه جمیلی

شرکت/سازمان : نیل افشان توس

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سپیده صرافان

شرکت/سازمان : پویندگان دنیای کیفیت

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سودابه تبریزی

شرکت/سازمان : پویندگان دنیای کیفیت

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : کمالی

شرکت/سازمان : کانون زنان بازرگان

سمت :