سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950713/1
تاریخ انتشار: 1395/07/13

اصول مکاتبات اداری وگزارش نویسی / برگزار شد؛

اصول مکاتبات اداری وگزارش نویسی / برگزار شد؛

واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان دوره آموزشی ذیل را با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان برگزارمی نماید.

اصول مکاتبات اداری وگزارش نویسی 

دریافت اطلاعات بیشتر و فرم ثبت نام

تعداد بازدید: 1483

ارسال به:

دوره های آموزشی