سنجش نیروی متخصص (سنم)

تاریخچه انجمن مدیران صنایع خراسان

تاریخچه انجمن مدیران صنایع خراسان

انجمن مديران صنايع چگونه تاسيس شد ؟
صنعت فرايندي نظام يافته است كه اساسي ترين ويژگي آن كار گروهي است . زيرا پيوند توانايي ها ، انديشه ها و نوآوري هاي كارآفرينان همراه با نيروي انساني صنايع ، فرآورده هاي تازه اي را براي پاسخگويي به نيازهاي امروز و فرداي جامعه فراهم مي آورد
انجمن تشكلي است غير سياسي ، غير انتفاعي و مطالعاتي كه به صنعت و مسائل كلان صنعت مي انديشد .
انجمن فعاليت هاي خود را با گرد آوري اطلاعات و پژوهش درباره تنگناها و مشكلات فرا روي صنعت و اقتصاد كشور انجام مي دهد و هدف اساسي را بر دستيابي به گسترش صنعت از طريق مشاركت هر چه بيشتر مردم در فعاليت هاي صنعتي قرار داده است .
انجمن همه افرادي را كه در راه صنعتي كردن كشور كوشش مي كنند و همه مديراني را كه اداره و مسئوليت توليد صنعتي را بر عهده دارند براي انديشيدن و راه جستن درباره توسعه صنعت فرا مي خواند .
هدف هاي انجمن :
اعتلاي صنعت و كارآفريني ، صيانت از نهادهاي صنعتي ، تقويت مديريت علمي ، تشويق سرمايه گذاري در صنعت ، گسترش روابط صنعتي با ديگر كشورها و جذب فنآوري مورد نياز در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از هدف هاي مهم انجمن است .
وظايف انجمن :
- شناخت مسائل و مشكلات صنايع كشور و تحليل علمي و منطقي آنها و يافتن راه هاي گذر از تنگناها و ارائه نظرات و پيشنهادها به مسئولان اجرائي
- فراهم آوردن فرصت ها و امكانات براي مديران صنعت به منظور ايجاد ارتباط و تفاهم با يكديگر از طريق تبادل افكار ، حضور در سمينارها ، كنفرانس ها و كميته هاي كارشناسي انجمن
- كوشش در تجهيز سرمايه هاي مردمي و هدايت آنها به سوي بخش صنعت و توليد كشور
- تلاش در شناخت آخرين پديده ها و دستاوردهاي مديريت صنعتي و انطباق آن ها با آداب و سنت هاي ملي و انتقال يافته هاي علمي و تجربي به مديران صنعت
- كوشش در ارتقاي بهره وري نيروي كار و كارآيي صنعت به منظور افزايش هماهنگ كمي و كيفي توليد
- كمك به ارتقاي سطح دانش ومهارت مديران و كاركنان صنعت و شناساندن اهميت نقش مديريت صنعتي در جامعه
- كوشش در جهت اشاعه فرهنگ صنعتي
- كوشش براي انتقال فناوري ، جذب و بومي كردن و توسعه آن در صنعت كشور
- كمك به گسترش صادرات صنعتي
- تلاش در بالا بردن پويايي و ارتقاي ظرفيت و نوآوري در صنايع و معادن و تشويق واحدها براي ايجاد مراكز تحقيق و توسعه
- بررسي ، مطالعه و تنظيم استراتژي هاي گسترش صنعت و عوامل موثر در توسعه صنعتي
- همكاري نزديك با مجلس شوراي اسلامي ، دانشگاه ها ،‌ وزارتخانه ها و ديگر سازمان ها و مراجع تصميم گير از طريق ارائه تحقيقات و مطالعات علمي و كاربردي و حضور در جلسات آن
فعاليت هاي انجمن : پژوهشي ، ارتباطي ، آموزشي و انتشاراتي
چه كساني مي توانند عضو انجمن شوند ؟‌
عضويت در انجمن براي مديران صنعت و معدن به صورت هاي زير امكان پذير است :
1 - مديران واحدهاي صنعتي كه واحد آنان در چارچوب مقررات قانوني كشور تاسيس شده و مشغول فعاليت است .
2 – مديران واحدهاي معدني كشت و صنعت و واحدهاي زراعتي ، مرغداري ، دامداري صنعتي و مانند آن كه داراي مجوز لازم از مراجع مربوط باشند .
3 – تمامي افرادي كه داراي نقش اساسي در تاسيس و يا مسئوليت مستقيم در اداره واحدهاي توليدي هستند .
4 – مديران شركت هاي خدمات طراحي – مهندسي ، اتحاديه ها ، سنديكاها ،‌شوراها و انجمن هاي صنفي
استراتژي ها و اهداف انجمن مديران صنايع
به دنبال دگرگوني عميق اقتصاد جهاني در دو دهه آخر قرن بيستم و جهاني شدن اقتصاد و فروريزي مرزهاي گمركي كه تاثير خود را بر اقتصاد و جامعه ايران بر جاي خواهد گذاشت و نيز به پيروي از تحولات فرهنگي ، اجتماعي و سياسي كشور ، كه خواه ناخواه تغييراتي را بر اقتصاد و صنعت كشور در پي خواهدداشت ، انجمن بر آن شد كه با كسب نظر از تعدادي از اعضاء ، هيات مديره و كارشناسان خود را با اين تحولات هماهنگ سازد . بدين منظور هيات مديره تصميم گرفت در سمينار دو روزه اي در خارج از تهران و به دور از گرفتاريها و مشغله روزانه چشم انداز آينده انجمن را ترسيم نمايد .
سمينار طي اجلاس دو روزه محورهاي اساسي انجمن را در زمينه ماموريت ها ، ارزش ها ، اهداف و استراتژي ها به شرح زير تدوين و تبيين نمود كه به عنوان مصوبه هيات مديره به كليه شعب و اعضاء‌اعلام مي گردد . هيات مديره با كامل علاقمندي انتظار دارد كارآفرينان عزيز با ارائه ديدگاهها ،‌انتقادات و پيشنهادات انجمن را در تكميل اين مصوبه ياري رسانند .
ماموريت
انجمن مديران صنايع بر پايه اساسنامه ، تشكلي است غير سياسي ، غير انتفاعي و مطالعاتي كه اهداف صنعتي شدن كشور و رونق اقتصاد ملي را بامشاركت و حضور وسيع افراد جامعه و بخش خصوصي از طريق ارتقاء دانش مديريت ،‌ اصلاح قوانين و مقررات ،‌تغيير و تدوين استراتژيهاي مورد نياز صنعتي با نگاهي به جهاني شدن اقتصاد و حفظ محيط زيست در ماموريت خود دارد .
ارزش ها
- انجمن به اشاعه فرهنگ صنعتي ،‌كارآفريني و فضيلت كار و كوشش تاكيد مي ورزد .
- انجمن اعتقاد خود را به نوآوري ، فراگيري مستمر و بهره گيري از تواناييها و پرورش استعدادها اعلام مي دارد .
- انجمن اصل تغيير را به عنوان يك عنصر پيشرو مي پذيرد و در هر مقطعي خود را موظف به تغيير و هماهنگي با تحولات اقتصادي و تكنولوژيكي روز مي داند .
- انجمن با توجه به جهاني شدن اقتصاد و فرو ريزي مرزهاي گمركي خود را متعهد به جهاني انديشيدن و بين المللي عمل كردن مي بيند .
- انجمن بر كثرت گرايي ، شايسته سالاري و مردم پذيري در كليه شئون اقتصادي و اجتماعي كشور تاكيد مي گذارد .
- انجمن همكاري با قواي سه گانه ، مراكز علمي و فرهنگي ، سازمان ها و نهادهاي قانوني دولتي و خصوصي و كارآفرينان و كارگزاران صنعتي و اقتصادي كشور را به عنوان يك رسالت بر خود لازم مي داند .
اهداف كلان
- كوشش در اجرايي كردن سياست خصوصي سازي و پذيرش رقابت آزاد
- كمك به ارتقاء سهم و نقش صنعت در اقتصاد ملي
- كمك به ارتقاء ظرفيت رقابت پذيري صنايع در ارتباط با بازارهاي جهاني
- افزايش هم افزايي (سينرجي ) اعضاء به منظور بالا رفتن سطح دانش فني ، نوسازي صنايع و انتقال تكنولوژي و بومي كردن آن
- تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ صنعتي
- كمك به تربيت مديران و كارآفرينان
استراتژي كلان
- تبديل شدن انجمن به يك تشكل ملي در تراز بين المللي
- تلاش در بالا بردن اقتدار و توانايي مالي انجمن
- كوشش در گسترش انجمن در پهنه جغرافيايي كشور
- كمك به فرهنگ سازي و تاثيرگذاري در فضاي اجتماعي در راه توسعه صنعتي كشور
- سعي در حضور و مشاركت رد تصميم سازيهاي كلان دولت
استراتژي هاي عملياتي
- مهندسي مجدد ساختار ، سازمان و مديريت انجمن
- نهادينه كردن شوراي عالي انجمن
- حفظ و ايجاد علاقمندي و انگيزه در اعضاي كنوني و جلب كارآفرينان جديد
- حفظ توانمنديهاي موجود و افزايش توان مطالعاتي تحقيقاتي و كارشناسي انجمن
- تقويت روابط انجمن مركزي با شعب
- انتقال ديدگاهها ، تفكرات و پيشنهادها به مراجع تصميم گيري و قانون گذاري
- اشاعه فرهنگ جانشين پروري در كارآفرينان
- تامين منابع مورد نياز انجمن ضمن بهره گيري بهينه از امكانات موجود
- ارائه راه كارهاي مقتضي براي تسريع در خصوصي سازي
- تجهيز انجمن به آخرين اطلاعات و آمارهاي مورد نياز توسعه صنعتي
- پيشنهاد راه كارهايي براي جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه ايرانيان مقيم خارج
- ارائه راه كارهايي به منظور ارتقاء كيفيت كالاهاي صنعتي و گسترش صادرات
برنامه هاي عملياتي
- توسعه و تقويت شبكه اطلاع رساني (اينترنت )‌انجمن
- تقويت فعاليت هاي انتشاراتي انجمن
- برگزاري كنفرانس هاي ملي و بين المللي و بازديدهاي جمعي
- تدوين روش هاي مورد نياز براي تحقق اهداف انجمن
- برنامه ريزي براي همكاري با تشكل ها و سازمان هاي همسوي داخلي و خارجي
- نهادينه كردن نظام تامين مالي انجمن
- تدوين نظام ارزشيابي و كنترل در انجمن
- ارائه آموزش هاي لازم و بهنگام به كاركنان و اعضاي انجمن
انجمن مديران صنايع شعبه خراسان چگونه شكل گرفت ؟
در حدود سال هاي 66 – 1365 جمعي ازمديران اداري واحدهاي صنعتي و توليدي مشهد به همت آقای حیدریان مدیر اداری وقت شرکت تیم و آقای قنبری مدیر اداری وقت شرکت نان قدس رضوی « تشكل مديران اداري » را به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در زمينه روابط كار در واحدهاي صنعتي – معدنی تشكيل دادند و پس از گذشت تقريبا يك سال ، بحث قانوني كردن اين تشكل مطرح و پيشنهاد شد از «انجمن مديران صنايع » در تهران در اين مورد كمك گرفته شود این پیشنهاد با پيگيري و هماهنگي مرحوم «شيرازي» كه سابقه فعاليت در انجمن تهران را داشتند و همکاری آقاي اثني عشري سرپرست وقت شرکت بوتان در مشهد وارتباط ایشان با جناب آقاي مهندس خليلي بنيان گذار و رئيس هيات مديره انجمن در تهران و همچنین رئیس هیات مدیره گروه صنعتی بوتان ارتباط داشتند محقق و جلسه معارفه و تشريح اهداف انجمن توسط کارگروه مدیران اداری با حضور 20 نفر از مديران واحدهاي صنعتي در دیماه 1367 برگزار شد. در این جلسه ضمن بحث در مورد چگونگي ثبت اين تشكل مقرر گرديد موضوع با جمع وسیع تری از مديران عالي واحدها و ساير دست اندركاران صنعت ومعدن استان نیز مطرح شود و در صورتي كه تعداد اعضاء به حد نصاب تشكيل شعبه برسد ؛ شعبه انجمن مديران صنايع در خراسان تاسيس گردد . شركت كنندگان جلسه موصوف متعهد شدند موضوع را بامديران و صاحبان صنايعي که می شناسند مطرح كنند . بدين ترتيب رايزنيهاي بسيار فعال و مثبتي توسط کارگروه مدیران اداری انجام شد و حاصل اين ملاقات ها حاكي از اين بود كه اغلب مديران عامل كارخانجات براي ايجاد شعبه انجمن مديران صنایع ابراز تمايل و اعلام آمادگي نموده اند . به اين ترتيب موضوع از سطح کارگروه مديران اداری به سطح مديران عامل منتقل و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نحوه و روند شكل گيري شعبه در چارچوب اساسنامه انجمن پيگيري شد. دراین راستا و اولين جلسه مجمع عمومي انجمن مديران صنايع خراسان در اسفند 1367 با حضور بيش از 60 نفر از مديران صنايع استان در محل مجتمع کارخانجات نان قدس رضوی برگزار گرديد و آقايان دكتر كلالي ، مهندس الهي ، مهندس مروي ، جلاير ، شيرازي ، ختايي و قاسمي به عنوان اولین اعضاي هيات رئيسه انجمن مديران صنايع – شعبه خراسان انتخاب شدند . همچنین در راستاي گسترش كمي انجمن ، هيات رئيسه در اولين جلسه خود در سال 1368 ، آقايان ختايي و قاسمي را به عنوان اعضاي اولين كميته عضويت تعيين نمود . اولين كميته اجرايي انجمن نیز براي سامان دادن به فعاليت هاي اجرائي و گسترش عضو گيري و ايجاد ارتباط بيشتر با اعضاء در تاريخ 1369 تشكيل شد و به مرور طي بیش از 20 سال تعداد اعضاء از 20 نفر در اولين جلسه معارفه اهداف به بيش از 267 عضومشهد ، 83 نفر عضو نیشابور و 11 نفر عضو کاشمر افزايش يافت . به اين ترتيب پرچمي كه به همت جمعي از مديران اداري كه اكنون با عنوان اعضاي مياني در انجمن حضور دارند برافراشته شده بود ،‌امروز با تلاش و همدلي موثر كارآفرينان و مديران ارزشمند عضو انجمن در اهتزاز است . ضمن ارج نهادن به اقدامات اوليه ،‌يقينا توفيق و توانمندي انجمن مديران صنايع خراسان مرهون همت و تلاش موثر مديران و اعضاء گرانقدري است كه از بدو شكل گيري تاكنون همواره با همدلي و همكاري بي شائبه در سطح هيات مديره انجمن تهران ،‌هيات رئيسه شعبه ، مجمع عمومي اعضاء‌و كارشناسان كادر اجرايي شعبه توانسته اند اين تشكل را با اقتدار حفظ و هدايت نمايند و منشاء‌خدمات ارزنده اي در راستاي وظايف و اهداف انجمن باشند . در همين جا لازم است از همه آناني كه طي ساليان گذشته يار و ياور انجمن بودند ياد كنيم و بر آنان درود بفرستيم و از كارآفريناني تجليل كنيم كه در تاسيس انجمن و هموار كردن دشواريهاي آ‎غاز راه همراه ياران ديگر به مقابله با مشكلات پرداختند و ياد كنيم از مديران كارآفريني كه در گذشته در جمع ما بودند. جاي عزيزاني كه خارج از كشور هستند در جمع انجمني ها ، صنعت خراسان و صنعت ايران خالي است و اميدواريم راهكارهايي انديشده شود كه آنان و سايرايرانيان علاقمند و دلسوخته به جمع ما اضافه شوند .
اهداف و وظایف
اعتلای صنعت و کارآفرینی،صیانت از نهاد های دولتی،تقویت مدیریت علمی،تشویق سرمایه گذاری در صنعت،گسترش روابط صنعتی با دیگر کشورها و جذب فناوری موردنیاز در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از هدف های مهم انجمن مدیران صنایع است.
وظایفی که انجمن برای رسیدن به هدف های خود برگزیده است عبارتند از:
- شناخت مسائل ومشکلات صنایع کشور و تحلیل علمی و منطقی آن ها و یافتن راه های گذر از تنگنا ها و ارائه نظرات پیشنهاد ها به مسئولان اجرایی.
- کوشش در جهت تجهیز سرمایه های مردم و هدایت آن ها به سوی بخش صنعت و تولید کشور.
- کمک به گسترش صادرات صنعتی.
- کوشش در جهت اشاعه فرهنگ صنعتی.
- کمک به گسترش صادرات صنعتی.
- بررسی،مطالعه و تنظیم استراتژیهای گسترش صنعت وعوامل مؤثر در توسعه صنعتی.
- همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی،دانشگاه ها،وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها و مراجع تصمیم گیر از طریق ارائه تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی و حضور در جلسات آن ها.
همچنین این انجمن از بدو تأسیس کوشیده است فعالیت های خود را با پژوهش درباره تنگناها و مشکلات فرا روی صنعت و اقتصاد کشور انجام دهد و هدف اساسی آن گسترش صنعت از طریق مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت های صنعتی وتقویت بخش خصوصی است.انجمن از همان آغاز و به منظور تحقق هدف ها و وظایف خود از راه ایجاد ارتباط و همکاری با پژوهش با پژوهشگران و کارشناسان و با برخورداری از مشارکت وسیع مدیران صنعت انجام فعالیت های گوناگونی را به طور منظم در برنامه کار خود قرار داد که به مهم ترین آنها اشاره می شود.
پژوهش در کمیته های هشت گانه
پژوهش ها و مطالعات انجمن به طور عمده مربوط به بررسی مشکلات و نیازهای صنعت،چگونگی گسترش صنعت و بالاخره راه حل ها و پیشنهادها برای رفع مشکلات است.تحقیقات انجمن همچنین زمینه های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با صنعت از قبیل سرمایه گذاری،گردش مالی صنعت،بازرگانی،صادرات،قوانین و مقررات مالیاتی روابط کار،تأمین اجتماعی و... را نبز در بر می گیرد.انجمن از یک سو سعی دارد مدیران صنعت را گرد هم آورد تا با ایجاد آشنایی و ارتباط بین آن ها زمینه همکاری بیشتر را فراهم آورد واز سوئی دیگر کوشش در برقراری ارتباط بین مدیران و کارشناسان برای تلفیق تجربه و دانش و دستیابی به راهبرد های علمی – کاربردی دارد.ارتباط با سازمان ها ودستگاه های دولتی ذیربط و انعکاس مسائل و مشکلات صنایع و آگاه سازی مدیران از آخرین تصمیمات نهاد های دولتی،ارتباط با سازمان های تخصصی و انجمن های مشابه داخلی وخارجی و بالاخره ارتباط با کانون های پژوهشی و تحقیقاتی از دیگر فعالیت های ارتباطی انجمن است.این نوع ارتباطات زمینه حضور فعال انجمن را در عرصه های گوناگون صنعتی و اقتصادی از طریق تحلیل های کارشناسی و کاربردی فراهم کرده است. همچنین این ارتباطات موجب شده انجمن در تنظیم و بررسی قوانین و مقررات،ضوابط و معیارهای صنعتی و معدنی و اتخاذ تدابیر و تصمیمات مرتبط با صنعت حضور فعال داشته باشد.در این راستا انجمن مدیران صنایع خراسان با تشکیل 8 کمیته کارشناسی وتخصصی تلاش نموده است تا ضمن بررسی تخصصی چالشهای هر حوزه راهکارهای کارشناسی را نیز ارایه نماید.

ارسال به:

رویدادها