کد خبر: 970218/1
تاریخ انتشار: 1397/02/19

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد و بهره وری کارکنان

کارگاه  آموزشی مدیریت عملکرد و بهره وری کارکنان

از سلسله دوره های آموزشی مدرسه مهارت کسب و کار

تعداد بازدید: 1362

ارسال به:

دوره های آموزشی