پرسشنامه نهمین همایش برندینگ
کد خبر: 970820/1
تاریخ انتشار: 1397/08/20

شیوه نامه اجرایی مصرف یک در هزار فروش، در جهت امور زیست محیطی

شیوه نامه اجرایی مصرف یک در هزار فروش، در جهت امور زیست محیطی

شیوه نامه اجرایی مصرف یک در هزار فروش تولیدات كارخانه ها و كارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در جهت مصارف زیست محیطی
موضوع بند "د" ماده (54) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373

دریافت فایل شیوه نامه

تعداد بازدید: 1248

ارسال به:

اطلاعیه