سنجش نیروی متخصص (سنم)

استراتژي کلان

استراتژي کلان

تبديل شدن انجمن به يك تشكل ملي در تراز بين المللي 
- تلاش در بالا بردن اقتدار و توانايي مالي انجمن 
- كوشش در گسترش انجمن در پهنه جغرافيايي كشور 
- كمك به فرهنگ سازي و تاثيرگذاري در فضاي اجتماعي در راه توسعه صنعتي كشور 
- سعي در حضور و مشاركت رد تصميم سازيهاي كلان دولت 
استراتژي هاي عملياتي 
- مهندسي مجدد ساختار ، سازمان و مديريت انجمن 
- نهادينه كردن شوراي عالي انجمن 
- حفظ و ايجاد علاقمندي و انگيزه در اعضاي كنوني و جلب كارآفرينان جديد 
- حفظ توانمنديهاي موجود و افزايش توان مطالعاتي تحقيقاتي و كارشناسي انجمن 
- تقويت روابط انجمن مركزي با شعب 
- انتقال ديدگاهها ، تفكرات و پيشنهادها به مراجع تصميم گيري و قانون گذاري 
- اشاعه فرهنگ جانشين پروري در كارآفرينان 
- تامين منابع مورد نياز انجمن ضمن بهره گيري بهينه از امكانات موجود 
- ارائه راه كارهاي مقتضي براي تسريع در خصوصي سازي 
- تجهيز انجمن به آخرين اطلاعات و آمارهاي مورد نياز توسعه صنعتي 
- پيشنهاد راه كارهايي براي جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه ايرانيان مقيم خارج 
- ارائه راه كارهايي به منظور ارتقاء كيفيت كالاهاي صنعتي و گسترش صادرات 
برنامه هاي عملياتي 
- توسعه و تقويت شبكه اطلاع رساني (اينترنت )‌انجمن 
- تقويت فعاليت هاي انتشاراتي انجمن 
- برگزاري كنفرانس هاي ملي و بين المللي و بازديدهاي جمعي 
- تدوين روش هاي مورد نياز براي تحقق اهداف انجمن 
- برنامه ريزي براي همكاري با تشكل ها و سازمان هاي همسوي داخلي و خارجي 
- نهادينه كردن نظام تامين مالي انجمن 
- تدوين نظام ارزشيابي و كنترل در انجمن 
- ارائه آموزش هاي لازم و بهنگام به كاركنان و اعضاي انجمن

ارسال به:

رویدادها