برگزاری رویداد نوآوری تِکاپ با رویکرد ایده های حوزه تولید در مشهد تاسیس پنج دفتر تجارت ملی در پنج کشور جهان در دستور کار بخش خصوصی ۱ ابهام و نگرانی جدی بازرگانان نسبت به بخشنامه جدید دادستان درباره کارت بازرگانی تحریم و تنظیم بازار، دو ترمز صادرات؛ چرا جهش ارزی منجر به صادرات نشد؟ بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تامین سرمایه در گردش خود دچار چالش هستند تصمیمات جدید دولت برای مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار کشور را تعطیل نکنیم! از تعطیلی های تاریخ بیرون آییم رقابت برای بازدید از کارخانه نستله ایران

اسپانسر ها
تبلیغات