نامداران عرصه صنعت و کارآفرینی مشهد، میهمان قاب عکس‌های شهرمان اتاق نهم، چند توصیه و یک آرزو جزئیات کامل برنامه تولید و اشتغال صنعتی درسال ۹۷ شیوه نامه اجرایی مصرف یک در هزار فروش، در جهت امور زیست محیطی راهکارهای ایجاد اشتغال از زبان وزیر جدید کار

اسپانسر ها
تبلیغات