پرسشنامه هشتمین همایش برندینگ
فرم های انتخاب واحدهای نمونه روز ملی صنعت و معدن سال ۹۹ از سوی وزارت صمت معرفی شد؛ 7 اولویت برای تولید 99 نگاه محیط زیست، اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک ها و نواحی صنعتی جهت خدمات‌رسانی بهتر به واحد های تولیدی صدرنشینان صنعتی در جذب سرمایه مشخص شدند هزار میلیارد، بار اضافی مالیات بر دوش استان انتشارتقویم صنعتی ساخت ایران توسط وزارت صمت جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری

اسپانسر ها
تبلیغات