کد خبر: 1400/04/27
تاریخ انتشار: 1400/04/27-11:02:58

برنامه مدیریت بار صنایع استان خراسان در هفته آخر تیر ماه

برنامه مدیریت بار صنایع استان خراسان در هفته آخر تیر ماه

برنامه مدیریت بار صنایع استان خراسان در هفته آخر تیر ماه


با پیگیری های صورت گرفته از سوی انجمن مدیران صنایع خراسان و طی جلسات متعدد با مدیران شرکت برق و دادستانی مشهد، برنامه کاهش ۵۰ درصدی روزانه برق صنایع کنسل و تعطیلی یک روز در هفته برای صنایع استان مصوب گردید

تعداد بازدید: 68

ارسال به:

رویدادها