سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950510/1
تاریخ انتشار: 1395/05/10

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی (موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی (موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)

ماده7ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاقها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می باشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.

دریافت بخشنامه

تعداد بازدید: 2038

ارسال به:

اطلاعیه