سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950609/1
تاریخ انتشار: 1395/06/09

ابلاغ دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی و صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی) در شهرکها و نواحی صنعتی

ابلاغ دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی و صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی) در شهرکها و نواحی صنعتی

باعنايت به اينكه سال 95  سال اقتصاد مقاومتي , اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبري ناميده شده است در جهت رفع موانع توليد , ايجاد انگيزه و افزايش سرمايه گذاري , رونق توليد و اشتغالزايي هر چه بيشتر كليه واحدهاي صنعتي و صنفي (توليدي , توزيعي و خدماتي ) داراي قرارداد حق بهره برداري در صورت پرداخت اصل بدهي از تخفيفات دير كرد تا 90 درصد بهره مند مي گردند.
اين دستورالعمل تا پايان شهريورماه  سال جاري معتبر مي باشد لذا از كليه متقاضيان درخواست مي گردد جهت بهره مندي از مزاياي ذكر شده تا موعد مقرر به شركت شهرك هاي صنعتي استان مراجعه نمايند.
بر اساس اين دستور العمل توليدكنندگان با پرداخت 50 درصد اصل بدهي از 75 درصد تخفيف دير كرد و با پرداخت 100درصد اصل بدهي از 90 درصد تخفيف دير كرد بهره مند مي شوند.

تعداد بازدید: 1632

ارسال به:

اطلاعیه