سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950212/1
تاریخ انتشار: 1395/02/12

تامین منابع مالی صایع کوچک از طریق فرا بورس

تامین منابع مالی صایع کوچک از طریق فرا بورس

 تصویر نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منضم به چکیده ای از معرفی بازار شرکت های صنایع کوچک و متوسط در فرابورس و مدارک مورد نیاز پذیرش در فرابورس واحد ها و بنگاه های حائز شرایط

تعداد بازدید: 1601

ارسال به:

اطلاعیه