دریافت فرم روز صنعت و معدن
کد خبر: 950130/1
تاریخ انتشار: 1396/01/30-11:46:17
اصول و مهارت های سرپرستی / در حال برگزاری

دریافت فرم ثبت نام

واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان کارگاه آموزشی زیر را برگزار می نماید:

اصول و مهارت های سرپرستی

(بصورت کاربردی و Cace Study)

سرفصل ها:

 اصول سرپرستی در سازمان

 مسئولیت، قدرت و اخلاق سرپرستی

 سیر تحول نظریه‌های مدیریت و سرپرستی

 خلاقیت و نوآوری

تصمیم گیری وحل مسئله

برنامه ریزی

کنترل

سازماندهی

تقویض اختیار و هماهنگی

ارتباطات و رهبری

تعداد بازدید: 105

ارسال به:

دوره های آموزشی