کد خبر: 980225
تاریخ انتشار: 1397/03/19

عناوین دوره های آموزشی انجمن مدیران صنایع خراسان درسال 1398

عناوین دوره های آموزشی انجمن مدیران صنایع خراسان درسال 1398

عناوین دوره های آموزشی قابلیت اجرا توسط انجمن مدیران صنایع خراسان درسال 1398 را از اینجا دریافت نمایید.

تعداد بازدید: 1808

ارسال به: