کد خبر: 970820/1
تاریخ انتشار: 1397/08/20-13:32:34
شیوه نامه اجرایی مصرف یک در هزار فروش، در جهت امور زیست محیطی

شیوه نامه اجرایی مصرف یک در هزار فروش تولیدات كارخانه ها و كارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در جهت مصارف زیست محیطی
موضوع بند "د" ماده (54) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373

دریافت فایل شیوه نامه

تعداد بازدید: 52

ارسال به:

اطلاعیه