کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمدرضا علیزاده

شرکت/سازمان : فرش زمرد مشهد

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : احمد احمدیان

شرکت/سازمان : فرافن توس

سمت : مشاور

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهدی بادپر

شرکت/سازمان : بوتان

سمت : رئیس منطقه خراسان

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : نرگس باقری

شرکت/سازمان : کارتن مشهد

سمت : مسئول اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی پهلوان زاده

شرکت/سازمان : آرد قدس رضوی

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فروزنده پیوندی

شرکت/سازمان : جوانه خراسان

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : هادی حسین نژاد

شرکت/سازمان : قند چناران

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید جواد حسینیان

شرکت/سازمان : لعاب مشهد

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین خانی زاده

شرکت/سازمان : کانون انجمن های کارفرمایی صنایع استان

سمت : دبیراجرایی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد دبیری

شرکت/سازمان : جوش واکسیژن ایران

سمت : مشاور

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : عبدالکریم رحیم زاده

شرکت/سازمان : چرم مشهد

سمت : مشاور

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد حسین صمیمی

شرکت/سازمان : داروسازی ثامن

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : جواد سالاری

شرکت/سازمان : سیمان مشهد

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سعید شامل

شرکت/سازمان : مجموعه سازی پارت سازان

سمت : مسئول اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمدتقی شجاع

شرکت/سازمان : کاشی فیروزه

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امیر شهلا

شرکت/سازمان : ایران خودرو خراسان

سمت : مدیر روابط عمومی و ارتباطات

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حمیدرضا شیبانی زاده

شرکت/سازمان : قهوه مولتی

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امیر حسین صالح

شرکت/سازمان : فرش مشهد

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : رضا صولتی

شرکت/سازمان : نان قدس رضوی

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فریبا ضیغمی

شرکت/سازمان : کارتن مشهد

سمت : عضو هیات مدیره

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : آتنا طوسیان

شرکت/سازمان : پویا گستر

سمت : پویا گستر

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : جعفر ظفر جعفرزاده

شرکت/سازمان : اترک شیمی شرق

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : موسی الرضا عاکفی

شرکت/سازمان : گلریز

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد اثنی عشری

شرکت/سازمان : بهسو صنعت

سمت : مدیر عامل

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امیر حسین علیزاده مقدم

شرکت/سازمان : بهران توس

سمت : رئیس امور اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علیرضا عباسی

شرکت/سازمان : مسکن و عمران قدس رضوی

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حمید فرزین پور

شرکت/سازمان : طوس مسیر

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد کاظم قربانی

شرکت/سازمان : ریسندگی نگین

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید عبدالرضا قریشی

شرکت/سازمان : فیاض بخش

سمت : مسئول کارپردازی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : عباس قلی زاده

شرکت/سازمان : مشهد نخ

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد صالح قنبری

شرکت/سازمان : دانشگاه فردوسی پژوهشکده هوا و خورشید

سمت : پایگاه ارتباط با صنعت

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد تقی کاظمی مقدم

شرکت/سازمان : انجمن صنایع چوب

سمت : مدیر اجرایی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین کریم خان

شرکت/سازمان : گروه جاسمین

سمت : معاونت سرمایه های انسانی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امیر مهدی کیباخی

شرکت/سازمان : عایق خودرو توس

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد مهدی گلگونی

شرکت/سازمان : شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین گلی

شرکت/سازمان : قطعات خاور

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محسن محسنی

شرکت/سازمان : بسپار تابان

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : رضا محمدی نژاد

شرکت/سازمان : صنایع چوب دقت

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : کریم مصدق

شرکت/سازمان : فورج پارت سازان

سمت : مسئول اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد رضا نهاوندی

شرکت/سازمان : ایران ملاس

سمت : ایران ملاس

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : ملیحه هدایت

شرکت/سازمان : پارت لاستیک

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فتح اله مهاجر

شرکت/سازمان : صنایع کاشی تیما

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : احسان صادقی

شرکت/سازمان : مشهد واشر

سمت : عضو هیات مدیره