کارگروه برق و الکترونیک

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : مژده جمال پور

شرکت/سازمان : شایورد صنعت

سمت : مشاور برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهدی نجم آبادی

شرکت/سازمان : پویا گستر

سمت : مدیر نگهداری و تعمیرات

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد صدیق

شرکت/سازمان :

سمت : مشاور

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علیرضا شیر کوبی

شرکت/سازمان : صنایع آهن وفولادطوس

سمت : مسئول برق و تولید

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهدی کلانتریان

شرکت/سازمان : صنعت نیرو

سمت : کارشناس برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : غلامحسین بهدانی

شرکت/سازمان : صنعت نیرو

سمت : مسئول فنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محسن مغزی

شرکت/سازمان : مشهد نخ

سمت : مدیر فنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین زاهدان

شرکت/سازمان : گندم دشت مشهد

سمت : مدیر فنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد علی اصغری

شرکت/سازمان :

سمت : مشاور

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : رضا احسان نیا

شرکت/سازمان : آهنگری پودر مشهد

سمت : مدیر نت

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد افشاران

شرکت/سازمان : فرش مشهد

سمت : سرپرست برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : هادی رشیدی

شرکت/سازمان : کاشی فیروزه

سمت : سرپرست برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد حسن قربانی

شرکت/سازمان : قند چناران

سمت : مدیر فنی