کارگروه بازرگانی و تجارت خارجی

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد علی اخباری

شرکت/سازمان : صنایع آهن و فولاد توس

سمت : مدیر بازرگانی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مصطفی جامچی

شرکت/سازمان : دامیاران توس

سمت : عضو هیئت مدیره

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : پرستو یاقوتی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : صادق کاظمیان

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین آقایی زاده

شرکت/سازمان : کمپاس ایران

سمت : مدیریت شرق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : وهاب شهرستانکی

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سحر دانش طلب

شرکت/سازمان : گروه بازرگانی مات

سمت : مدیر عامل

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مسعود علوی

شرکت/سازمان : اتحادیه تولید کنندگان مصالح ساختمانی

سمت : دبیر اتحادیه

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : هادی طاهر پور کلانتری

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی خاکسار

شرکت/سازمان : تجارت و رویداد آرسا

سمت : مدیر عامل

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد تقی قندهاری نیا

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : احمد احمدیان

شرکت/سازمان : فرافن توس

سمت : مشاور

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : جعفر معصومین

شرکت/سازمان : طوس فدک

سمت : مدیر عامل

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علیرضا قدمیاری

شرکت/سازمان : نمایشگاه بین المللی مشهد

سمت : مدیر توسعه و سرمایه گذاری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : نیکو زوار

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید جواد احمدی

شرکت/سازمان : سابات زمین

سمت : مدیر عامل