کارگروه ارتقای سلامت کار

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسن حقیقی

شرکت/سازمان :

سمت : مشاور طب کار

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : بهروز بهادری

شرکت/سازمان : سیمان شرق

سمت : رئیس HSE

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : پروین تیماج چی (پیروی )

شرکت/سازمان : خدمات علمی و صنعتی

سمت : مسئول امور اداری

عضوکارگروه

نام و نام خانوادکی : رضا راعی فرد

شرکت/سازمان : گروه کارخانجات مقصود

سمت : مدیر مرکز بهداشت کار

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : زهرا مدیریان

شرکت/سازمان : صنایع هیدورلیک

سمت : مسئول ایمنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مینا ولایتی

شرکت/سازمان : مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی توس

سمت : سرپرست مرکز بهداشت کار

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مصطفی کریمی

شرکت/سازمان : تولبد مواد اولیه دارو پخش

سمت : مسئول HSE

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فتانه زارعی

شرکت/سازمان : ایمن خودرو شرق

سمت : مسئول HSE ، ایمنی و آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : رضا مهرپور

شرکت/سازمان : صنایع پودر شیر مشهد

سمت : مسئول ایمنی و حفاظت فنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین کریم خان

شرکت/سازمان : گروه جاسمین

سمت : معاونت سرمایه های انسانی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حمید رضا پدرام فر

شرکت/سازمان : تولید برق مشهد

سمت : کارشناس ایمنی و بهداشت کار

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : یحیی پاک عقیده

شرکت/سازمان :

سمت : بازنشسته آتش نشانی مشهد

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد عظیمی

شرکت/سازمان : شیر پگاه خراسان

سمت : کارشناس مسئول HSE

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حمید رضا رحیمی

شرکت/سازمان : صنایع پودر شیر مشهد

سمت : مدیر ایمنی - بسته بندی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : یدالله خیر آبادی

شرکت/سازمان : شرکت سازه های آبی

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : رضا نازی اقدام

شرکت/سازمان : نورد و لوله صفا طوس

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امیر علی شیر احمدی

شرکت/سازمان : رینگ سازی مشهد

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : زهره غلامی

شرکت/سازمان : ایمن خودرو شرق

سمت : کارشناس ایمنی و بهداشت کار

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمود یساقی

شرکت/سازمان : قند شیرین

سمت : ایمنی و بهداشت

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فرشاد ایروانی

شرکت/سازمان : صدرا سازه

سمت : بهداشت و ایمنی