کارگروه آموزش

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : یحیی حضرتی

شرکت/سازمان : سیمان مشهد

سمت : رئیس آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین غفاریان

شرکت/سازمان : رینگ سازی مشهد

سمت : سرپرست آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مریم بهنام

شرکت/سازمان : شرکت شهرکهای صنعتی

سمت : مسئول آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : زهرا یزدانی

شرکت/سازمان : قهره مولتی

سمت : مسئول آموزش و کارشناس تضمین کیفیت

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید جواد موسوی زارع

شرکت/سازمان : فرش زمرد مشهد

سمت : مسئول واحد آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : معصومه مقدم

شرکت/سازمان : قند شیرین

سمت : مسئول آموزش و کارشناس تضمین کیفیت

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید حسن ساقی

شرکت/سازمان : کاشی فیروزه مشهد

سمت : کارشناس آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : احمد احمدیان

شرکت/سازمان : مهندسی خاور

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین خسروی

شرکت/سازمان : ایمن خودرو شرق

سمت : مسئول آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فهیمه خوش تراش

شرکت/سازمان : گروه صنعتي اترك شيمي شرق

سمت : سرپرست آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مسعود رضا نعمتی زاده

شرکت/سازمان : مجتمع صنعتی گوشت مشهد

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : رابعه گنجی خیبری

شرکت/سازمان : خدمات علمی و صنعتی خراسان

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : گلی عشرت آبادی

شرکت/سازمان : نیان الکترونیک

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علیرضا غلامی

شرکت/سازمان : شیر پگاه خراسان

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : تهمینه صفاری

شرکت/سازمان : پارس تک رخ

سمت :