کارگروه محیط زیست

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی پرهیز

شرکت/سازمان : پویا گستر خراسان

سمت : رئیس HSE

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : بهروز بهادری

شرکت/سازمان : سیمان شرق

سمت : رئیس HSE

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید محدرضا حق بین

شرکت/سازمان : قند شیرین

سمت : سرپرست آزمایشگاه میکروبیولوژی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : زهرا مدیریان

شرکت/سازمان : گروه قطعات خودرو پیروز

سمت : مسئول ایمنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فتانه زارعی

شرکت/سازمان : ایمن خودرو شرق

سمت : مسئول HSE ، ایمنی و آموزش

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مرجانه یزدان بخش

شرکت/سازمان : ایران چاشنی

سمت : مسئول فنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی اکبر بلوچ زاده

شرکت/سازمان : قند تربت حیدریه

سمت : مسئول امور محیط زیست

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امیر مسعود قصیم

شرکت/سازمان : تکلان توس

سمت : نماینده مدیریت

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : رویا بلقان آبادی

شرکت/سازمان : شادیلون

سمت : سرپرست تصفیه خانه فاضلاب

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد واعظی

شرکت/سازمان : نان قدس رضوی

سمت : رییس خدمات فنی و مهندسی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امید زراعتی

شرکت/سازمان : عمران شهرک صنعتی توس

سمت : سرپرست فنی و اجرائی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد نصری

شرکت/سازمان : فرش مشهد

سمت : مسئول بهداشت کارخانه

نام و نام خانوادکی : زهره غلامی

شرکت/سازمان : عایق خودرو توس

سمت : کارشناس ایمنی و بهداشت

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی فرقانی

شرکت/سازمان : مشهد نخ

سمت : سرپرست تصفیه خانه فاضلاب

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : الهام احمدی

شرکت/سازمان : بسپارتابان

سمت : کارشناس بهداشت حرفه ای

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهدی پهلوانی

شرکت/سازمان : توسعه سرای خراسان

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : ایمان خوررشانی

شرکت/سازمان : سپیده جام توس

سمت : کارشناس بهداشت حرفه ای

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : خلیل نسیم طوس

شرکت/سازمان : ایران ملاس

سمت : مدیر تصفیه پساب

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : ماندانا بهادری فر

شرکت/سازمان : تکلان توس

سمت : رئیس بخش محیط زیست

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مجید قاصری زهان

شرکت/سازمان : کاشی تیما

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : جواد رنجبر مقدم

شرکت/سازمان : موسسه صنعتی گوشت

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : زهره فخر آبادی

شرکت/سازمان : چرم مشهد

سمت : مشاور بهداشت حرفه ای

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سعیده هوشنگی

شرکت/سازمان : نیان باتری خاوران

سمت : مدیر اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی جواهری

شرکت/سازمان : صنایع لاستیک طوس

سمت : مدیر مهندسی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : فاطمه نصری

شرکت/سازمان : زنیط

سمت : مسئول زیست محیطی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین غفاریان

شرکت/سازمان : رینگ سازی مشهد

سمت : رئیس آموزش