کارگروه مالی و مالیاتی

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : مصطفی شامل

شرکت/سازمان : دنا سوله

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : احمد گلمکانی

شرکت/سازمان : مووسه حسابرسی دانشگر محاسب

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسن فردانیان

شرکت/سازمان :

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حمید ابوالحسنی

شرکت/سازمان : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران

سمت : مدیر عامل

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حمید برزگری

شرکت/سازمان : مجتمع فولادی توس حجت

سمت : مدیر مالی و اداری

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سعید پاشایی

شرکت/سازمان : طوس مسیر

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سعید رحمانی ازغندی

شرکت/سازمان : گروه صنعتی زرمهر

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : عبدالحمید صادقی

شرکت/سازمان : حسابرسی فراز مشاور

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی اکبر قاسمی

شرکت/سازمان : طوس چینی

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علیرضا سماواتیان

شرکت/سازمان : سیمان زاوه تربت حیدریه

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد تقی تهرانیان

شرکت/سازمان : موسسه راهبرد محاسب

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد رضا خزاعی

شرکت/سازمان : روزنامه قدس

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد رضا داورزنی

شرکت/سازمان : نیرو نماد خراسان

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمدرضا زارع زاده

شرکت/سازمان : موکت نگین مشهد

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد کفاش

شرکت/سازمان : صنایع تولیدات کاغذی خراسان

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : منصوره بهمن بیجاری

شرکت/سازمان : کاشی طوس

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهران مرشد

شرکت/سازمان : الکترو استیل

سمت : معاونت مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : خدیوی

شرکت/سازمان : موسسه صنعتی گوشت مشهد

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد دانشور ثانی

شرکت/سازمان : زنیط

سمت : مدیر اداری - مشاور ارشد هیات مدیره

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید حسین عبادی راد

شرکت/سازمان : کارتن مشهد

سمت : مدیر مالی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید محمد رضا مرتضایی

شرکت/سازمان : آرد قدس رضوی

سمت :