دریافت فرم اطلاعات انرژی و تجهیزات انرژی
کارگروه انرژی

دبیر کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهدی کفاش

شرکت/سازمان : سیمان شرق

سمت :

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : علی حسینی مقدم

شرکت/سازمان : افروغ

سمت : کارشناس روشنائی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مهدی جهان بین

شرکت/سازمان : ایران خودرو خراسان

سمت : مسوول انرژی و محیط زیست

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید علی کاظمی

شرکت/سازمان : پارت لاستیک

سمت : رئیس تاسیسات و انرژی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : طهمورث میثمی

شرکت/سازمان : چرم مشهد

سمت : مدیر تولید و چرمسازی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مجید سابقی نیا

شرکت/سازمان : چینی مقصود

سمت : مدیر برق گروه

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امیر سینا افتخاری

شرکت/سازمان : خدمات علمی و صنعتی خراسان

سمت : مدرس گروه برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسن فلاحت

شرکت/سازمان : سیما شهر آزما

سمت : معاون اجرائی

عضوکارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد حسین محمدی

شرکت/سازمان : افروغ

سمت : مهندس روشنایی و بهینه سازی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسنعلی ملاشاهی

شرکت/سازمان : شهر بابانا

سمت : مدیر فنی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مسعود عبدالهیان

شرکت/سازمان : فرآورده های سیمان شرق

سمت : مسئول واحد برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین قانعی

شرکت/سازمان : فرآورده های سیمان شرق

سمت : سرپرست دفتر فنی و مهندسی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمد افشاران

شرکت/سازمان : فرش مشهد

سمت : سرپرست واحد برق و الکترونیک

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مجید حقیقت نژاد

شرکت/سازمان : قند تربت حیدریه

سمت : مهندس برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : امید بلوچی

شرکت/سازمان : کاشی تیما

سمت : سرپرست واحد برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : سید مصطفی کامرانی

شرکت/سازمان : الکتریک خودرو شرق

سمت : مدیریت انرژی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : محمدحسن نیک کار

شرکت/سازمان : کاشی فیروزه مشهد

سمت : مدیر انرژی

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : حسین رای رامش

شرکت/سازمان : گرم ایران

سمت : مدیر عامل

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : مجید طالبی مقدم

شرکت/سازمان : مشهد نخ

سمت : مدیریت واحد برق

عضو کارگروه

نام و نام خانوادکی : منصور میر چولی

شرکت/سازمان : نیان الکترونیک

سمت : قائم مقام مدیر عامل

نام و نام خانوادکی : وحید نوری سرآسیا

شرکت/سازمان : کاشی فیروزه

سمت :

نام و نام خانوادکی : حسین صفایی نیکو

شرکت/سازمان : تکلان توس

سمت :

نام و نام خانوادکی : مهدی سروری

شرکت/سازمان : ایران خودرو خراسان

سمت :