دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر:
تاریخ انتشار: 1394/05/04-14:21:10

نظامنامه كميته تخصصی بازرگانی و تجارت خارجی انجمن مديران صنايع خراسان ‌

نظامنامه كميته تخصصی بازرگانی و تجارت خارجی    انجمن مديران صنايع  خراسان ‌

مقدمه :

انجمن مديران صنايع خراسان با اعتقاد به كثرت گرايي ، شايسته سالاري و مردم پذيري در كليه زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي ، توجه به نوآوري ، فراگيري مستمر و بهره گيري از توانائيها و پرورش استعدادها كميته هاي تخصصي را با حضور كارشناسان و متخصصان شاغل در واحدهاي عضو انجمن ايجاد نموده است .

كميته هاي تخصصي با ماهيت مطالعاتي و كارشناسي يكي از مطلوبترين رويكردها براي تقويت حضور اعضاء و نظرات آنها در مجموعه سياستگذاري و تصميم سازي ها در درون انجمن و ترويج آن در سطح جامعه صنعتي ميباشد و نتيجه آن حضور موثر ، احساس تعلق خاطر و مالكيت معنوي صنعتگران نسبت به سياست هاي برآمده از خرد جمعي آنها ، گسترش فرهنگ صنعتي و مسئوليت پذيري اجتماعي خواهد بود .

براين اساس كميته تخصصي بازرگانی و تجارت خارجی    انجمن مديران صنايع  خراسان به شرح زير تشكيل گرديده است تا در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي انجمن مديران صنايع خراسان فعاليت نمايد .

 

ماده 1  اهداف كميته :

 

1 – 1 -   ارتقاء سطح اطلاعات و دانش تخصصي اعضاء در سطح واحدهاي عضو از طريق برگزاري سمينارهاي تخصصي  ، كلاس هاي آموزشي ، بازديدهاي تخصصي و ارائه مقالات و مطالب مرتبط در نشريه انجمن

1 – 2 -    معرفي ايده ها ،‌ روشها و الگوهاي جديد مرتبط با تخصص كميته و تلاش در جهت اجرائی نمودن آنها 

1  – 3 –  مساعدت و همكاري جهت بررسي و رفع مسائل و مشكلات واحدهاي عضو در زمينه هاي مرتبط با تخصص كميته و ارائه راهكار مناسب

1 – 4 -  فراهم نمودن فضاي مناسب جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه موجود در كارشناسان عضو

1 – 5 –    فراهم نمودن زمينه همكاري و تبادل اطلاعات و تجربه بين واحدهاي صنعتي عضو

1 – 6 –    ارائه خدمات مشاوره اي افتخاري در زمينه موضوع فعاليت كميته به واحدهاي صنعتي

1 – 7–  تهيه و تدوين نظرات كارشناسي در پاسخ به پرسش هاي رسيده از واحدهاي عضو و يا جهت ارائه به سازمان هاي ذيربط

1 – 8 –  ارتباط و همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي در ارتباط با مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي جهت اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مربوطه و رفع معضلات موجود در محدوده فعاليت كميته

1– 9- بررسي رويدادهاي موثر بر وضع صنعت و تحليل موضوعات مهم همراه با ارائه پيشنهادهاي مشخص برای تدوین سیاست های ضروری  

1– 10 – تحقيق در زمينه هاي علمي وكاربردي مرتبط با موضوع كميته و ارائه نتايج آن به واحدهاي صنعتي و سازمان هاي ذيربط

1– 11 -  تلاش در جهت دست يابي به آخرين اطلاعات و انعكاس آن از طريق نشريه و سایت

1 – 12 – تهیه اطلاعات کارشناسی شده در را بطه با موضوعات تخصصی و ارائه مشاوره های تخصصی به هیات رئیسه انجمن و در صورت لزوم حضور مشورتی همراه آنان در جلسات اختصاصی در سازمان ها ، ارگان ها و سایر تشکیلات اداری استان

1 – 13 – ایجاد امکان حضور فعال و موثر در همایش ها و سمینارهای تخصصی و ارائه گزارش به انجمن

 

ماده 2  جايگاه كميته :

 

كميته تخصصي بازرگانی و تجارت خارجی  يكي از كميته هاي تخصصي زير مجموعه بخش كارشناسي انجمن مديران صنايع خراسان است كه در چارچوب اهداف و برنامه هاي انجمن بمنظور تحقق اهداف فوق تشكيل شده است .

 

ماده 3  اعضاء كميته :

 

3 – 1 - عضويت در كميته به صورت افتخاري است و مدت عضويت يك سال مي باشد .

3 – 2 - اعضاي كميته با توجه به نوع همكاري به سه حالت اعضاي اصلي ، همكار و افتخاري تعريف مي شود :

            الف – اعضاي اصلي : اعضاي اصلي با توجه به شرايط مندرج در ماده 4 و تعداد اعضاي انجمن و متقاضبان  عضويت در ابتداي هر سال انتخاب مي شوند          

            ب – اعضاي همكار  :‌ كارشناسان علاقمند به مباحث تخصصي كه واجد كليه شرايط احراز اعضاي اصلي نمي باشند .

           ج – اعضاي افتخاري  : شخصيت هاي برجسته علمي ، مديران صنايع و  . . .   كه در مباحث تخصصي كميته پيشگام بوده اند و كميته جهت پيشبـــرد اهــداف خود به استفاده از تجارب آنها نياز دارد .

 

ماده 4  شرايط احراز عضويت اعضاي اصلي كميته :

 

4 – 1 – حسن  شهرت و صلاحيت اخلاقي

4 – 2 –   داشتن حداقل مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته هاي مرتبط با تخصص كميته

4 - 3 –   داشتن سابقه مفید در زمينه تخصص كميته بنا به تشخیص متخصصین کمیته

4 – 4 -  داشتن  فرصت كافي جهت حضور موثر در كليه جلسات كميته و انجام مسئوليت هاي محوله

4 – 5 - واحد صنعتي محل اشتغال داوطلب  جزو واحدهاي عضو انجمن مديران صنايع خراسان باشد .

 

ماده 5  نحوه تشكيل و اداره جلسات :

 

5 – 1 – كميته در اولين جلسه پس از انتخاب اعضاي اصلي ، دبير ، جانشين دبير و منشي كميته را انتخاب و معرفي مي نمايد .

5 – 2 - جلسات كميته با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و اداره جلسه بعهده دبير كميته يا جانشين وي خواهد بود .

5 – 3 - جلسات كميته براساس دعوت كتبي انجمن از اعضاء با رعايت دستور جلسه و طبق تقويم مصوب كميته تشكيل مي گردد . تشكيل جلسه فوق العاده بنا به درخواست دبير كميته با اعلام دستور جلسه خواهد بود .

5 – 4 - تصميمات كميته با راي نصف به اضافه يك اعضاي اصلي حاضر مصوب و صورتجلسه آن توسط منشي كميته تنظيم و پس از تاييد اعضاء با امضاي دبير كميته براي مدير كميته ها ارسال مي گردد . مصوبات كميته پس از تاييد مدير كميته ها و دبير اجرائي انجمن قابل اجرا مي باشد .

5 – 5 -  محل تشكيل جلسات در دبيرخانه انجمن خواهد بود و در صورت لزوم جلسات در واحدهاي عضو نيز برگزار خواهد شد .

5 – 6 -  پيگيري اجراي مصوبات كميته برعهده دبير و نماينده انجمن در كميته خواهد بود .

5 – 7-  هر عضوي كه 3 نوبت متوالي يا 5  نوبت غير متوالي غيبت غيرموجه داشته باشد يا از انجام مسئوليت هاي تعيين شده در كميته خودداري نمايد بعنوان عضو مستعفي شناخته شده و كميته در اولين جلسه از بين ساير داوطلبين عضويت با رعايت شرايط مندرج در ماده 4 عضو جانشين را انتخاب مي نمايد .

 

در پايان هر دوره 6 ماهه اثر بخشي فعاليت ها در جهت حركت در راستاي اهداف تعيين شده ارزيابي شده و براساس آن اولويت هاي كاري در 6 ماهه بعدي تعيين و برنامه ريزي مي شود .

منبع : newslinktitle
تعداد بازدید: 404

ارسال به: