دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941115
تاریخ انتشار: 1394/11/15-08:51:32

رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی بررسی شد - MVM در ردیف اول

رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی بررسی شد - MVM در ردیف اول

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از بررسی رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروها در سطوح قیمتی مختلف منتشر کرد که در این ارزیابی مالکان خودرو به سه شیوه مورد نمونه گیری قرار گرفتند.

مطالعه رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه خودرو در سه ماهه نخست مالکیت خودرو با پیمایش کمتر از چهار هزار کیلومتر انجام پذیرفته است.
روش نمونه گیری در این تحقیق، مصاحبه به سه روش تلفنی،حضوری و مکاتبه ای با خطای نمونه گیری دو درصد و فاصله اطمینان 95 درصد صورت گرفت .
دوره زمانی این بررسی ، انجام مصاحبه ها در 6 ماهه نخست امسال و به تعداد 36 هزار و 86 مصاحبه با مالکان 63 مدل خودروی سواری در ایران انجام پذیرفته است.
براساس این تقسیم بندی در 6 گروه قیمتی کمتر از 250 میلیون ریال ( 25 میلیون تومان ) ، بین 250 تا 500 میلیون ریال ( 25 تا 50 میلیون تومان )، بین 500 تا 750 میلیون ریال ( 50 تا 75 میلیون تومان ) ، بین 750 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ( 75 تا 100 میلیون تومان)،بین یک میلیارد تا یک میلیارد و 250 میلیون ریال، ( 100 تا 125میلیون تومان) و گروه آخر بیش از یک میلیارد و 250 میلیون ریال تقسیم بندی شده است.
شاخص رضایت از کیفیت از یک هزار امتیاز و رتبه کیفیت از دیدگاه مشتریان در بازه 100 امتیاز دهی شده است.

** خودرو های با گروه قیمتی کمتر از 250 میلیون ریال

ام.وی.ام 110 عرضه شده از شرکت مدیران خودرو با 663 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت، 2.8 درصد از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز در رتبه کیفیت از دیدگاه مشتری دارای رتبه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان را داراست.
پس از آن، خودرو تیبا محصول شرکت سایپا و با شاخص 630 رضایت از کیفیت ،17.2 درصد از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از دیدگاه مشتری در رتبه دوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
سپس خودرو سایپا 132 محصول شرکت سایپا و با امتیاز 624 رضایت از کیفیت، 6.2 درصد از حجم بازار در گروه قیمتی و 70 امتیاز از دیدگاه مشتری در رتبه سوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
رتبه چهار سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودرو سایپا 131 محصول شرکت سایپا و با شاخص امتیاز623 رضایت از کیفیت، 58.4 درصد از حجم بازار در گروه قیمتی و 70 امتیاز از دیدگاه مشتری است.
رتبه پنج سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به سایپا 111 محصول شرکت سایپا با امتیاز 602 از شاخص رضایت از کیفیت و با 15.4 درصد از حجم بازار در گروه قیمتی و 70 امتیاز از دیدگاه مشتری است.

** خودرو با قیمت بین 250 تا 500 میلیون ریال

رتبه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی برلیانس H330 محصول شرکت پارس خودرو با 731 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.1 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی دوم و 80 امتیاز از دیدگاه مشتری در جایگاه نخست قرار دارد.
پس از آن خودروی پارس تندر محصول شرکت پارس خودرو با 726 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 3.7 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه دوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
سپس خودروی تندر 90 محصول شرکت پارس خودرو با 724 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.4 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه سوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
پس از آن خودروی تندر 90 محصول شرکت ایران خودرو با 724 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 1.5 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه چهارم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
خودروی تندر90 (اتوماتیک) محصول شرکت ایران خودرو با 715 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.9 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه پنجم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
رتبه ششم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی برلیانس H230 (اتومات) محصول شرکت سایپا با 707 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.1 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
رتبه هفتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی ام وی ام315 سدان محصول شرکت مدیران خودرو با 705 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.4 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
جک J5(دستی) محصول شرکت کرمان خودرو با 702 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.3 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه هشتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
برلیانس H230( دستی) محصول شرکت سایپا با 702 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.1 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه نهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفت.
جایگاه دهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به پژو 206 صندوقدار محصول شرکت ایران خودرو با 689 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 9.3 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
جایگاه یازدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای ام وی ام 550(دستی) محصول شرکت مدیران خودرو با 688 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.7 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
ام وی ام 530 محصول شرکت مدیران خودرو با 668 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.3 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه دوازدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
پس از آن ام وی ام 315(هاچ بک) محصول شرکت مدیران خودرو با 682 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.6 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه سیزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفته است.
لیفان620 محصول شرکت کرمان خودرو با 674 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 0.2 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه چهاردهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
رتبه پانزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی پژو 206 محصول شرکت ایران خودرو با 670 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 9.6 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
سپس خودروی دنا محصول شرکت ایران خودرو با 664 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 3.9 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری رتبه شانزدهم سطح کیفی جای می گیرد.
خودروی سمند EF7 محصول شرکت ایران خودرو با 664 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 4.6 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه هفدهم سطح کیفی جای دارد.
خودروی سمند محصول شرکت ایران خودرو با 659 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور5.5 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه هجدهم سطح کیفی قرار گرفت.
پس از آن خودروی رانا محصول شرکت ایران خودرو با 659 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 3.0 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه نوزدهم سطح کیفی قرار گرفته است.
سورن محصول شرکت ایران خودرو با 655 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 1.0 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیستم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان این گروه قرار دارد.
پژو 405 محصول شرکت ایران خودرو با 638 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 21.4 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیست و یکم سطح کیفی است.
پژو پارس محصول شرکت ایران خودرو با 633 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 25.6 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیست و دوم سطح کیفی جای گرفته است.
و آخرین رتبه سطح کیفی از دیدگاه مشتریان در این گروه متعلق به خودروی تیبا 2 محصول شرکت سایپا با 632 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 4.7 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیست وسوم قرار گرفته است.

دامنه قیمتی 500 تا 750 میلیون ریالپ

جایگاه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به کیا پیکانتو محصول شرکت اطلس خودرو با 782 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 1.2 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
میتسوبیشی میراژ محصول شرکت آرین موتور پویا با 760 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.4درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه دوم سطح کیفی قرار دارد.
چانگان EADO محصول شرکت سایپا با 736 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 3.7 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه سوم سطح کیفی است.
چانگان CS35 محصول شرکت سایپا با 736 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور11 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه چهارم سطح کیفی جای دارد.
رتبه پنجم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی برلیانس H320(اتومات) محصول شرکت پارس خودرو با 722 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 3.8 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه ششم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به برلیانس H330 (اتومات) محصول شرکت پارس خودرو با 722 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور12.0درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه هفتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به سابرینا محصول شرکت دیار خودرو با 718 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 2.1 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه هشتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به ام جی روور3 محصول شرکت مدیاتوروز با 714 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 4.3 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه نهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به ولیکس C30 محصول شرکت خودروسازان راین با 710 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.8 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه دهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به آریوS300 محصول شرکت سایپا با 695 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 3.6 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه یازدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به گریت وال M4 محصول شرکت دیار خودرو با 693 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.9 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه دوازدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به ام وی ام X33 (دستی) محصول شرکت مدیران خودرو با 691 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 4.1 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه سیزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به ام وی ام 550(اتومات) محصول شرکت مدیران خودرو با 687 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 13.5 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه چهاردهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به جک J5 (اتومات) محصول شرکت کرمان خودرو با 686 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 9.9 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
جایگاه پانزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به ام وی ام X33 (اتومات) محصول شرکت مدیران خودرو با 682 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 13.4 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
و در پایان جایگاه شانزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به لیفان X60 محصول شرکت کرمان خودرو با 677 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 12.3 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.

** دامنه قیمتی 750 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

جایگاه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به کیاسراتو(دستی) محصول شرکت سایپا با 753 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 6.4 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
رتبه دوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به ام جی روور350 محصول شرکت مدیا موتوروز با 753 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.7 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه سوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به کیا سراتو(اتومات) محصول شرکت سایپا با 751 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 41.5 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه چهارم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به هیوندا I20 محصول شرکت آسان موتور با 739 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 21.3 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه پنجم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به جک S5 محصول شرکت کرمان خودرو با 727 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 2.5 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه ششم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به رنوداستر محصول شرکت نگین خودرو با 724 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 6.7 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه هفتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به بسترن B50(آسا) محصول شرکت بهمن موتور با 722 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 16.7درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
و در نهایت رتبه هشتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به لندمارک محصول شرکت بهمن موتور با 652 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 3.2 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.

دامنه قیمتی یک میلیارد تا یک میلیارد و 250 میلیون ریال

رتبه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو رنوفلوئنس محصول شرکت نگین خودرو با 812 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 11.1 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 90 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه دوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو رنوکپچر محصول شرکت ایران خودرو با 789 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 7.4 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه سوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو مزدا 3 محصول شرکت بهمن خودرو با 773 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 55.7 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه چهارم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو ام جی روور6 محصول شرکت مدیا موتورز با 756 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 25.8 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.

دامنه قیمتی بیش از یک میلیارد و 250 میلیون ریال

رتبه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو آلفا رومئو جولیتا محصول شرکت آلفا موتور با 823 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 10.8درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 90 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه دوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو هیوندا I40 (SW)محصول شرکت آسان موتور با 816 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 9.6 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 90 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه سوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو هیوندا سوناتا LF محصول شرکت آسان موتور با 804 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 14.2درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 90 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه چهارم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو کیا اپتیما محصول شرکت اطلس خودرو با 796 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 13.2درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه پنجم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو هیوندا سوناتا YF محصول شرکت آسان موتور با 794 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 23.1 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
رتبه ششم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو رنوکلئوس محصول شرکت پارس خودرو با 790 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت وبا حضور 7.4 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد.
و در آخر رتبه هفتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای خودرو کیا سراتو محصول شرکت اطلس خودرو با 788 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 21.6 درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری قرار دارد

تعداد بازدید: 649

ارسال به:

رویدادها