دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 960816/1
تاریخ انتشار: 1396/08/16-15:42:24

دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد در خصوص درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد در خصوص درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه های اجرايي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي طرح هاي پيشنهادي و همچنين يکنواختي در اطرائه اطلاعات و مدارک مورد نياز و تسهيل در امر بررسي، جمع بندي و تهيه گزارش نهايي براي طرح درخواست در شوراي اقتصاد، ضروري است دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد دهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي» (فايل Word پيوست) را با توجه به موارد ذيل تکميل و به همراه کليه مدارك و مستندات مورد نياز براي تهيه گزراش «پيشنهاد به شوراي اقتصاد» با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند:

دانلود دستورالعمل

تعداد بازدید: 1054

ارسال به:

رویدادها